Hällestad singlar


Hälsingeleden på skidor 2014 PRELIMINÄRA RESULTAT

I byns närområde finns flera fornlämningar, däribland stenkammargraven Hofterupsdösen från yngre stenåldern, som visar på områdets förhistoriska bosättningskontinuitet. Hofterup har funnits sedan åtminstone talet; en teori är, att man då bröt sig ut från Barsebäck hällestad singlar grundade en ny by under stormannen Hortas ledning.

Området strax norr om kyrkan ingår i fornlämning Hofterupsom utgörs av Hofterup by före enskiftet I samband med skiftesreformerna flyttade så gott som alla gårdar ut från kyrkbyn och spreds i landskapet. De stora gårdarna i söder fördes till det närbelägna Barsebäcks gods, vilket avspeglas i dagens landskap med stora enheter, gles bebyggelse och långa hällestad singlar. Hofterup var från reformationen till annex till Barsebäcks församling.

I kontrast till denna miljö etablerades flera småbruk norr om kyrkan, och en ny kyrkby växte fram i början på talet. Många tomter avstyckades under talets andra hälft och blev hem åt torpare och hantverkare. Några av deras torp finns kvar längs vägarna vid Hofterups sydvästra gräns. Dagens Hofterup är till största delen utbyggt på talet, då ett ökat välstånd och bilinnehav gjorde det möjligt att pendla till bl.

stångby singlar

Löddeköpinge och Landskrona. Efterfrågan på friliggande stora hus för flerbarnsfamiljer var stor, och en bebyggelseplan lades ut för området norr om kyrkbyn. Bebyggelsen från denna tid har en typisk talskaraktär, präglad av de sk Malmvillorna, 1,5-planshus i tegel med svarta betongtak. Omgivningarna kring Hofterup är mycket varierade, där det talldominerade ängs- och skogslandskapet i hällestad singlar och västra delarna av samhället möter en flack, i princip helt uppodlad jordbruksmiljö i söder och öster.

Kyrkan ligger på en svag förhöjning utanför själva samhället tillsammans med några äldre småhus. Väster om kyrkan finns en kyrkstuga, uppförd i putsat tegel som byaskola. Kyrkstugan, som byggts till under talet med en vinkel i tegel, ligger med sin trädgård ut mot åkermarken, motorvägen E6 hällestad singlar Barsebäck gods ägor.

Hofterup är även utpekat som en särskilt värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen.

sand, grus, singel, makadam hällestad

Kyrkobyggnaden Hofterups kyrka uppfördes senast under talets första hälft och helgades åt St Andreas. Kyrkan gavs ett tidstypiskt romanskt utseende med fyrsidigt långhus, ett smalare och lägre kor och en absid. Förmodligen försågs kyrkan med motställda portaler och ett blytak. Flertalet romanska kyrkor hade plant innertak av bräder, men att röstet mellan kor och absid murades upp till nock antyder, att Hofterups kyrka möjligen haft en öppen takstol.

Murarna uppfördes som skalmurar, delvis i s. Tekniken användes främst i hällestad singlar partier, men också till grövre konstruktioner, och har getts dateringar ända ner till talet.

Hofterup kyrka. Lunds stift. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning KARL JOHAN KEMBER,

Enligt en arkeologisk undersökning av C. Schultz kan kyrkan möjligen vara byggd redan runtvilket skulle göra den till en av våra allra äldsta stenkyrkor. Kyrkans inre försågs med kalkmålningar, som bedömts vara utförda av Finjagruppen mellan Tornet är romanskt och troligen något sekundärt, kvadratiskt och smalare än långhuset.

gärdhem dejta kvinnor

Tornets bottenvåning, långhuset och koret täcks med valv under talet eller början på talet. Långhusvalven förses med gotiska kalkmålningar av provinsiell typ. För att nå tornets övre plan byggs en utvändig trappa.

Ett vapenhus mot norr tillkommer och den södra portalen muras igen, kanske vid samma ombyggnadstillfälle. Absidvalvet rasar in på talet, och man hällestad singlar avlasta konstruktionen med utvändiga strävpelare mot tribunbågens båda anfang.

Under seklet görs åtskilliga ommurningar av flera av kyrkans murar, som befinner sig i mycket dåligt skick, liksom mindre reparationer av tak, golv och fönster görs en större reparation av kyrkan.

singel kvinna i kallinge

Bly- och tegeltaken läggs om och taklagen repareras med till stor del nytt virke. Golvet läggs om och förses med en ny underfyllning genomförs en tillbyggnad av kyrkan, som utvidgas med en korsarm åt norr, samtidigt som vapenhuset rivs.

Yttertaken repareras och en utgång tas upp genom absiden.

rödeby single

Hällestad singlar förhöjs och får en portal i väster. Tornets översta våning inreds för de klockor, som fram till dess hällestad singlar i en klockstapel. Den rivs vid ombyggnaden och virket säljs på auktion. Långhuset täcks med brädgolv av samma typ som lagts hällestad singlar nykyrkan utförs en stor interiör renovering under Theodor Wåhlins ledning. Västportalen byggs om och får ett tympanon.

Ett trapptorn uppförs i hörnet mellan tornet och nykyrkan.

Tornet får en hällestad singlar takhuv. De gotiska målningarna, som man förkalkat i början 3 4 på talet, tas fram liksom fönstret i korets norra fasad. Delar av den gamla fönsterramen hittas inmurade i öppningen. Fönsteröppningarna får sin hällestad singlar utformning. Kyrkan får ett nytt golv av kalksten och ny bänkinredning.

Brott & händelser i Hällestad 5 februari 2020

Valvet i tornets bottenvåning rivs och ersätts med ett brädtak. Tornbågen muras om och får nya öppningar till långhuset från orgelrummet och vapenhuset. En ny orgelläktare installeras och innerdörrarna nytillverkas.

All fast inredning renoveras eller nybyggs. Arbetena under talets andra hälft har framför allt varit inriktade mot förvaltning och underhåll. Inredningen har ommålats och kalkmålningarna liksom flertalet fasta inventarier har konserverats. El- och värmeanläggningar installerades vid seklets mitt.

Yttre restaureringar genomfördes och Absidens ytterdörr tillkomdå den ersatte en tidigare dörr med samma utseende byts blytaket på absiden, fasaderna renoveras och vinden rengörs. Takblyet tillverkas av de plåtar, som tidigare täckt kortaket. Hällestad singlar Kyrkobyggnaden består idag av ett långhus, ett kort kor med en bred halvrund absid och ett hällestad singlar.

I norr finns ett trapptorn till tornets övre våningar och en nykyrka.

Kategori: Finspång

Alla fasader är spritputsade med slätputsade fönster- och dörromfattningar. Grundläggningen av de medeltida murarna är, enligt murverksundersökningen frångjord direkt på markens lera. Fyllningen i murarna under mark består av lera med inslag av kalkbruk.

mötesplatser för äldre i övertorneå

Dagermurarna är uppförda som skalmurar med yttre skal av mestadels flintabrockor i kalkbruk, lagda i jämna skift, och med en inre kärna av småsten. Öppningarnas inramningar hällestad singlar liksom hörnkedjor murade av sandsten. Kyrkans äldre hällestad singlar saknar synlig sockel, bortsett från tornets norra- och västra sidor som har en vitputsad, skråkantad sockel i sandsten. Absidens fasad [1] är dekorerad med en rundbågig blindarkad indelad av hällestad singlar.

Bågarnas anfang och hjässor är markerade med runda vulster. En likartad utformning har uppmärksammats i några danska kyrkor, Hammer på Själland och Elmelunde på Mön.

Schultz argumenterar för, att detta gestaltningssätt är tidigromanskt, troligen förekommande redan under talet. På utsidan av absiden sitter ett inmurat kritstenslejon i relief [2], som i stil anknyter till vikingatidens runstensornamentik.

Jan Erik Fredrik Nord

Skulpturen återfanns och har kanske en gång smyckat tornets västfasad, liksom den lejonmaskaron av kritsten som finns inmurad mitt på fasaden. Nykyrkan är uppförd i förbandsmurat tegel, troligen på en kallmur av gråsten. Den västra och delar av norra fasaden är murade av tegel från det gamla vapenhuset. Ny- 4 5 kyrkans fasader avlastas, liksom absidens, av murade kontreforter avtäckta med plåt respektive taktegel. Sockeln är hög, i höjd med fönsterbänkarna och svagt förkroppad relativt dagermurarna.

hedesunda kvinna söker man

Gavelröstet i norr är dekorerat med ett flersprångigt listverk mot takfoten, och indelat i fyra stycken triangeltäckta blinderingar i två språng. I de mittersta hällestad singlar sitter varsin rektangulär öppning. Överst vid taknocken finns en rombformad blindering i två språng. Av tegel är även tornets övre del, som är lätt indragen från den medeltida basen.

Längs bjälklagsnivåerna finns flera ankarslutar, både raka och linjeformade. I vardera väderstreck finns två rundbågiga ljudöppningar innanför en stor, indragen rektangulär yta, uppåt avgränsad av ett droppskift mot takfotens flersprångiga listverk.

Ett motsvarande listverk återfinns tillsammans med ett litet tandsnitt på trapptornets gavlar.

Singel Härnösand Gay Män Intresserade Av Homosexuell Dejting

Alla större fönsteröppningar är rundbågiga med putsade omfattningar, som vidgar sig något utåt. Fönstren är utformade med järnbågar fästade till murverket med klamror. Det enkla spröjsverket av järn indelar fönstren i vardera 10 rutor. Vid mötet med solbänkarna av kalksten finns tandskurna dropplåtar. Korets fönster har en delvis annan utformning med blyinfattat glas i smårutor, som hålls samman av storm- och stagjärn.