Mötesplatser för äldre i vännäs, Vännäsby mötesplatser för äldre


Historie fotoaparátu a fotografie Digimanie Slutligen må påpekas, att Indalsälven själv har namn efter Indals socken i Medelpad. Vid själva mynningen ligger Timrå socken, men närmast ovanför har man Indal.

Kommande aktiviteter

Skämtsamma namn. Uti Ortnamnen i Skåne upptager Falkman s. Från staden Lund anför han flera exempel. En annan benämnes Mekka, emedan ägaren av någon anledning kallas för turk; ock en tredje får på grund av ägarens yrke namnet Mössebärg. Från andra delar av Skåne anföras ock skämtsamma namn, t ex. Langlet,Lilla Marica ochhennesman.

Motsvarigheter härtill saknas ingalunda i det övra Sverge. Vi erinra om de från Uppsala välbekanta namnen Flaskvam- perfektam, Imperfektum, Sju hfilvetes gluggar m.

par söker man i edsbro dejting med tjejer

Flerstädes på landsbygden förekomma ock sådana namn. Från sin födelsebygd, Multrå socken i Ångermanland, erinrar vagnhärad romantisk dejt förf. Namnet säges ock lär nog i värkligheten bero på svårigheten att där bärga höet. På en karta över Helsingland har namnet Anuplågan mött oss, ock dess uppkomst antaga vi vara densamma.

I förf:s ungdom skedde en omfattande nyodling å det översta hemmanet i Klovsta by i Multrå socken. Arbetet utfördes av karlar från Finnland, varför trakten på skämt kallades för Finnland, ock så heter den ännu i dag. Äntligen må antecknas, att Kattrompa är allmogens mötesplatser för äldre i vännäs ning på ett smalt, odlat ställe under Förse bruk i Ångerman- av. Sådana skämtsamma benämningar hava nog också före- kommit i forna tider, fastän namnen kunna vara svåra att på- visa, då formerna under tidernas lopp avslipats ock avbrott ägt rum i traditionen.

När man år i Hässjö socken i Medelpad finner byn Suälurede namnet lika skrivet, Sualerijdhnu Svaleri» så är man värkligen frestad att antaga, att man med namnet velat utmärka en klen bostad, såsom vi ännu göra med uttrycket svalbo.

Till de skämtsamma benämningarna höra utan tvivel de många namn bär ock var i landet, som innehålla ordet hftivete. Namnet Helvetii gränd i det n. Stockholm bevarar minnet av den stadsdel, som benämndes Hälvetet, Enligt Hildeb.

Även anför han, mötesplatser för äldre i vännäs i Arboga funnits en gård vid namn Hälvetesgården ock att Bue de l'Enfer är ett pa- risiskt gatnamn. Uti Hägdångers socken i Ångermanland mö- ter oss bynamnet Hellenyland, vilket vid första betraktande synes ganska oskyldigt, men icke för ty befinnes innehålla ett förstucket hftlvete.

Äldreboende Vännäs

Det skrevs nämligen Heluetes Nyland. Obekanta med ortens läge och f rhållanden, kunna vi ej an- giva orsaken till namnet. Det vill synas, som om man på landsbygden med detta ord velat utmärka något storartat, vilt eller otillgängligt. Så mötesplatser för äldre i vännäs ett av Trollhättefallen Hftlvetes- fallet.

Uti södra delen av Hammerdals socken upptager kartan en by Hälgeåkilen, vilken av allmogen i dagligt tal kallas HUvetes-kilen. Namnet sammanhänger med Helvetia ån hos Burman, Norrl. Full text of "Om uppkomsten av formerna ba d stu, förstu, rå d stu" Här finnes ett bärg, vilket av en person från trakten beskrevs som »det styggaste, som man kan se». På 15 X -talet8 mitt namnes i närheten av Hernösand ett själ- fiske, som skrevs Suarte mörkrött ock då begagnades av Högsjöbor.

Genom samspråk med båtsmän från trakten ha vi erfarit, att ett fiske vid namn Mörkret finnes utanför Bärgs by i Nora socken.

Västerbotten par söker man

Ett högt bärg reser sig ur havet ock beskuggar det, ock anses namnet hava uppkommit därutav. Man säger nu t.

karlskoga träffa tjejer sävast romantisk dejt

Att namnet är skämtsamt, lider intet tvivel. I Sättna församling i Medelpad tinnes byn Brödlösa: i Brödhlössevilket namn är föremål för mycken undran i orten, då byn är den bästa i socknen samt sällan eller aldrig hemsökes av frost.

I byns begynnelse, då namnet uppstod, var tydligen förhållandet mötesplatser för äldre i vännäs annat. På Frösön hade man ödesgodset Grötlöse, i Gr0t l0Bomock på Ködön i samma landskap ödesgodset KornlösftKomlösse Vi påpeka särskilt, att dessa tvänne namn tillkomma ödesgods, vilket tyder därpå, att senare delen utmärker brist på det, som bestämningsordet anger. Vad härledningen vidkommer, finner jag intet annat ord att sammanställa namnet med än isl.

Träffpunkter och mötesplatser för seniorer

Ett annat ödesgods med samma grundord är deti Hallen förekommande Laglöse, vilket är att jämföra med staden Köpings forna namn, Laglösa köpung på talet, Laghlysa- kypung Styfife, ökänd. De plundrande voro till stor del jämtländska bönder från landskapets mot Härjedalen gränsande del.

För att angiva en persons hemort begagna vi nu prep.

Beskrivning av cyklarna vi har i sortimentetkona process cr 27,5 finns endast kvar i storlek s. The camping ground at skrea beach in falkenberg?

Vi säga N. Men så gjorde man ej i gamla tider, åtminstone icke så länge som grund- ordet var mer eller mindre nytt ock dess appellativa betydelse levde i friskt minne. För att visa, huru noga man iakttog detta, anföra vi här de exempel därå, som finnas i det namnrika dokumentet av den 4 april rörande Jämtlands skuld till Uppsala dom- kyrka: Sighurdh a Berghe Bärgsbyn i Bärg Stafan a Berghe Bärge i Brunflo XV.

Härav mötesplatser för äldre i vännäs, att år prep. Att prep. En be- kräftelse härå ha vi sedan fannit uti tionderegistret för Resele prestegell år Efter den sistnämnda socknen står till yttermera visso: Summa opå Oden- sell S:. Att samme man i samma handling ena gången låter namnet begynna med U ock den andra med O, beror på svårig- heten mötesplatser för äldre i vännäs honom att hitta det rätta tecknet.

Vätö dating apps

Ångermanland, vilken ligger vid sjön Djupfljön. Namnet, som alls icke har något med djup att göra, skrevs ibland med ett begynnande u-ljud, t. VvesiöWttsjjöVtaiöibland åter med Ju, t.

IvlFvesiölusiö, Jutsaiö ock sjön samma år JudBiötreak. Att j är den dating i kolsva prepositionen, anse vi givet. Sedan har man uppfattat den förra leden såsom inne- hållande adj. Till Djupsjö gränsar byn Uvbttrg, som genomrinnes av den från Uvsjöu kommande Uvån. Byn skrevs äldst WttberghVberg, m. Liksom Djupsjö egent- ligen är UtBjö, så är Uvbftrg en förvrängning mötesplatser för äldre i vännäs Utbärg, vilket är så mycket säkrare, som båda byarna ligga ytterst i socknen.

När ortnamnen bliva grundligare studerade, skall det säkert visa sig, att den här omtalade bildningen ej är så sällsynt. Egentligen är det den gamla prep. På talet skrives den än Ålberg, än Åteberg, Åttbergh eller Åtberg. Åv samma ursprung är säkerligen namnet Vejmon i Rödö s:n. Vid talets mitt skrevs det Weemo, Vedmo, Wedemon ock Wermo. Pastor K. Norden i den senare församlingen har be- näget meddelat mig, att sjön ligger djupt till, säsom man säger, men alls icke har något särskilt vitt vatten.

speed dating i slöinge stavnäs- högerud dejtingsajt

Väl är det vitare än det i Kätansjön, men har dock dybotten. Namnet skrevs Huituatn På en förlikning i Side i Oviken den 4 juni var en man vid namn Olaff j Hwitawatn närvarande, ock troligen var han ifrån ifrågavarande by i Rätan.

Borgmästargården

Här ger namnets form vid handen, att skrivaren uppfattat det såsom innehållande adj. Från Ångermanland anföra vi byanamnet Veda i Högsjö. Väl förtrogen med orten, har dr E. Norén i Hernösand meddelat mig, att förbindelse mellan dessa vatten ej är otänkbar, i syn- nerhet på en tid, då Ångermanälven stått högre än nn. Med tanken därpå kunna vi ej uppfatta namnet Undrom i Rödö socken, Vndrim, Vnderim på talety VndrimVnnerimannat än som ett: under bergum 1.

I Boteå socken i Ångermanland finnes mötesplatser för äldre i vännäs ett Undrom, Wndrumvilken by ligger lågt ock på en slätt med Bot-åsen helt nära. Uti Oplysninger til Trondhjemske Gaardnavne i No. Vi- densk. Skrifter förekommer ett namn Undersaker, med vilket författaren ej riktigt kommit på det klara.

gullbrandstorp göra på dejt par söker man i kleva- sil

Han yttrar, att det förmodligen är en sammansättning av subst. Uti »skölden» roten Gråsäter i Alfta socken upptages år byn Offtianåker, ock ännu så sent som år namnes byn Ovanåker mellan byarna Grååsätther ock Embneboo, nnv. Gråsäter ock Emnebo, som ligga omkring kyrkan. Det nu försvunna bynamnet Ovanåker motsvaras utan tvivel av det tillkomna Kyrkbyn, varemot det gamla bynamnet övergått till att bliva socknens. Ett mindre ställe, som legat ovauföre någod gammal åkerteg, har sålunda givit namn åt hela den vidsträckta socknen.

dating app i falkenberg singel kvinna i öjersjö

Bildningen är klar: en preposition med åtföljande substantiv. På samma sätt tro vi de andra båda namnen vara bildade. För namnet Undersvik känna vi blott en medeltidsform, näm- ligen Vndams vik ; år skrevs det Wnders wik, Vndansuik. Senare leden är klar med avseende på betydelsen. Men frågas det, vilken vik som här åsyftas, är svaret ej lätt givet. Nederst i det ovanför belägna Järvsö bildar Hestra dating den ansenliga Norsviken oock socknens övre gräns snuddar t.

Historie fotoaparátu a fotografie Digimanie Vad förra delen av namnet beträffar, känna vi ej något annat försök till förklaring av denna än den, som ligger i en av Widmark Beskr.

Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så är drivs de i samarbete mellan flera olika. Ofta finns ett schema som varierar över veckan och vad man hittar på formas ofta utifrån besökarnas intressen och önskemål. Här kan du läsa mer om mötesplatser och träffpunkter Organisationer och föreningar Ett sätt att träffa nya människor och få gemenskap är att gå med i en organisation eller förening. Dessa finns i hela landet och har regionala och lokala föreningar eller avdelningar som ordnar aktiviteter och träffar för seniorer.

Kyrk- byn samt Unar i Viken ledsnat vid den långa kyrkvägen till Trönö ock därför byggt sig egen kyrka. Namnet skulle så- ledes vara Unarsvik, ock troligen är det denna sägen som gör, att uttalet ännu ibland är onnarsvlk. Propositionen har snart missuppfattats ock böjts såsom subst. Möjligen har ock ett subst. Harmånger-jättendal dating sweden.